សេរ៉ូមបណ្ដុះសក់ Genive Hair tonic💧
Phnom penh
💎Genive Hair tonic ជាសេរ៉ូមបាញ់បណ្តុះសក់ ដែលពូកែបំផុតក្នុងការព្យាបាលសក់ជ្រុះរួមមាន សក់ជ្រុះពីការព្យាបាលដោយសារធាតុគីមី សក់ស្តើងពីកំណើត ក្បាលឆក ឬទំពែក
👉🏻សេរ៉ូមនេះមានតួនាទីពន្លឿនការលូតលាស់នៃសក់ និងបណ្តុះដល់ឬសគល់នៃសក់ឲ្យដុះក្រាស់មានទម្ងន់ជាងមុនទ្វេដង
👉🏻បំបាត់សក់ខូចឡើងប្រេង ស្ងួតផុយ អង្គែ បែកចុង ជួយឲ្យសក់ទន់រលោង
👉🏻ឃើញប្រសិទ្ធិភាពចន្លោះ 2សប្តាហ៍ទៅ4សប្តាហ៍
👉🏻ប្រេីបានទាំងបុរសនិងនារី និងគ្រប់ប្រភេទស្បែកក្បាល
1=8$
☎️010625335
💎Genive Hair tonic ជាសេរ៉ូមបាញ់បណ្តុះសក់ ដែលពូកែបំផុតក្នុងការព្យាបាលសក់ជ្រុះរួមមាន សក់ជ្រុះពីការព្យាបាលដោយសារធាតុគីមី សក់ស្តើងពីកំណើត ក្បាលឆក ឬទំពែក 👉🏻សេរ៉ូមនេះមានតួនាទីពន្លឿនការលូតលាស់នៃសក់ និងបណ្តុះដល់ឬសគល់នៃសក់ឲ្យដុះក្រាស់មានទម្ងន់ជាងមុនទ្វេដង 👉🏻បំបាត់សក់ខូចឡើងប្រេង ស្ងួតផុយ អង្គែ បែកចុង ជួយឲ្យសក់ទន់រលោង 👉🏻ឃើញប្រសិទ្ធិភាពចន្លោះ 2សប្តាហ៍ទៅ4សប្តាហ៍ 👉🏻ប្រេីបានទាំងបុរសនិងនារី និងគ្រប់ប្រភេទស្បែកក្បាល 1=8$ ☎️010625335
Type
New
Price
$8 (USD)
Status
In stock
3
0 Comments 2 Shares